DURGA SUKTAM SANSKRIT EBOOK

Happy Navratri – Durga Sooktam (Sanskrit Hymn) Duration: min. Views: Category: Music. Vedam – Sanskirit – Durga Suktam – Vedic Chanting. Durga, also identified as Adi Parashakti, Devī, Shakti, Bhavani, Parvati, Amba and by numerous…

Read More